Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą! Dziękujemy Polakom za wsparcie i pomoc dla Ukrainy! 🇺🇦

Warunki wykorzystania

Po raz ostatni onowiono we wrześniu 09, 2021

 

Takie warunki wykorzystania (te “Warunki”, “Warunki wykorzystania”) regulują Pana/i (klienta lub usługodawcy) dostęp i wykorzystanie Platformy Otomistrz (“p”, “Otomistrz”), w tym wszelkie treści, funkcjonalności i usługi, oferowane na strona internetowaі lub przez stronę internetową https://otomistrz.pl / (“Strona internetowa”) przez Firmę Unitra Ltd. (siedziba: 25 Martiu, 27, D. Michael Tower, mieszkanie 105 a, Egkomi, 2408, Nikozja, Cypr, w zależności od okoliczności (dalej “Unitra”, «My”, «Nasz”, «Nasi” lub «Nas”,“Otomistrz”). 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami wykorzystania przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy lub klikając, aby zaakceptować lub wyrazić zgodę na Warunki użytkowania, gdy ta opcja stanie się dostępna dla Ciebie, akceptujesz i zgadzasz się w swoim imieniu na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, nie będziesz mieć dostępu do Platformy ani z niej korzystać. 

 

Korzystając z tej Platformy, potwierdzasz i gwarantujesz, że osiągnąłeś pełnoletność, aby zawrzeć wiążącą umowę i spełnić wszystkie powyższe wymagania. Jeśli nie spełnisz wszystkich tych wymagań, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do Platformy ani korzystać z niej.

 

W przypadku pytań dotyczących korzystania z naszej platformy prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza „Skontaktuj się z nami”.

 • Definicje

 

“Reklama” oznacza reklamę umieszczaną przez Usługodawcę na Platformie za pośrednictwem Konta Otomistrz w celu promocji jego usług, wśród Klientów.

“Klienci” – są to osoby fizyczne i/lub prawne, które chcą otrzymywać krótkoterminowe i/lub długoterminowe usługi od dostawców usług i korzystają z naszej Platformy bez rejestracji.

 “Usługodawcy” – są to firmy i/lub osoby fizyczne, które starają się świadczyć usługi klientom.

“Usługi” – oznacza usługi/prace określone w Ogłoszeniu na platformie, które Usługodawcy zobowiązują się wykonać na rzecz Klienta na podstawie wzajemnego porozumienia między nimi.

Opłata za subskrybcję” oznacza kwotę przekazaną nam przez Usługodawcę zgodnie z cennikiem na naszej Platformie: https://otomistrz.pl/wspolpraca/

“Konto Otomistrz”, “Konto” oznacza konto internetowe Otomistrz służące do korzystania z Platformy Otomistrz, które umożliwia usługodawcy zamieszczanie reklam i promocję jego usług na platformie.

“Platforma Otomistrz” jest to komunikacyjna internetowa platforma, dostępна na Stronie internetowej https://otomistrz.pl/, zapewniająca kontakt między Klientami a Usługodawcami.

“Stawka subskrypcji” oznacza płatny okres, w którym masz pełny dostęp do Platformy Otomistrz jako Usługodawca. 

 “Informacja o płatności” oznacza informacje Usługodawcy, które mogą być racjonalnie wykorzystane do zakupu abonamentu zgodnie z niniejszymi Warunkami wykorzystania, w tym informacje zawarte w danych karty płatniczej Usługodawcy, imię i nazwisko posiadacza karty, adres i kod pocztowy.

“Dane osobowe” oznaczają pewne informacje, które identyfikują Cię jako konkretną osobę lub mogą być wykorzystane w celu skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie.

“Strona internetowa” oznacza naszą stronę internetową: https://otomistrz.pl/

“Ustawienia poufności” oznacza sekcję dotyczącą ustawień prywatności w koncie Otomistrz, za pomocą której Usługodawca może korzystać ze wszystkich przysługujących mu praw do prywatności zgodnie z Ogólnymi Zasadami Ochrony Danych (GDPR).

 • Część wprowadzająca 

 

Platforma Otomistrzs – jest to komunikacyjna internetowa platforma, dostępна na Stronie internetowej https://otomistrz.pl/, zapewniająca kontakt między Klientami a Usługodawcami.

 

Usługodawcy są niezależnymi właścicielami firm lub osobami prywatnymi. Usługodawcy to niezależni kontrahenci, a nie pracownicy, partnerzy, przedstawiciele, agenci, spółki joint venture, niezależni kontrahenci lub właściciele franczyzowi platformy Otomistrz.

 • Rejestracja na Platwormie

 

1) Platforma dla Usługodawców

 

Posiadamy tylko formularz rejestracyjny dla Usługodawców, którzy chcą wykorzystać naszą platformę do promocji swoich usług i poszukiwania klientów. Jeśli chcesz zostać Usługodawcą, zarejestruj się w formularzu rejestracyjnym Usługodawcy.

 

Mamy dwa etapy rejestracji, po których uzyskasz pełny dostęp do konta Otomistrz. 

 

 1. Podczas rejestracji poprosimy Cię o wybór rodzaju konta (indywidualne lub firmowe) oraz podanie nam Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie informacji w formularzu rejestracyjnym. Po przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego jako Usługodawcy, na podany adres e-mail otrzymasz e-mail potwierdzający Twoją tożsamość. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź e-mail” będziesz mógł zalogować się do konta i kontynuować procedurę rejestracji. 

 

Informujemy, że rejestrując się na platformie zostaniesz poproszony o zaakceptowanie i/lub wyrażenie zgody na nasze Warunkami wykorzystania i Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności, nie możesz korzystać z naszej Platformy.

 

 1. Po potwierdzeniu adresu e-mail będziesz mógł uzyskać dostęp do Platformy, zalogować się na konto Otomistrz i kontynuować rejestrację. Przed umieszczeniem reklamy zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich wymaganych pól swoimi danymi osobowymi w sekcji „Ustawienia” na Twoim koncie. Pamiętaj, że dopiero po podaniu wszystkich niezbędnych informacji uzyskasz pełny dostęp do swojego konta Otomistrz na platformie.

 

Aby umieścić ogłoszenie reklamowe, musisz kliknąć „Prześlij ogłoszenia” w dolnym rogu konta Otomistrz lub wybrać sekcję Ogłoszenia. Przed wysłaniem zostaniesz poproszony o wypełnienie wymaganych i opcjonalnych pól swoimi danymi osobowymi związanymi z Twoją reklamą.

 

Z zastrzeżeniem korzystania przez Ciebie z platformy, wyrażasz zgodę na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie wymaganych w formularzu rejestracyjnym Usługodawcy oraz (b) utrzymywanie i aktualizowanie danych Usługodawcy w odpowiednim czasie w sposób, aby byli prawdziwe, dokładne i kompletne.

 

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są fałszywe, niedokładne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić dalszego korzystania z Platformy (lub jego części).

 

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie treści, które przesyłasz lub w inny sposób dostarczasz do naszej Platformy. Należy pamiętać, że zabronione jest umieszczanie nieodpowiednich treści, takich jak fałszywe informacje, wszelkie przestępstwa, spam itp., a my mamy prawo usunąć takie Reklamy. 

 

Twój dostęp i korzystanie z tej Platformy mogą być monitorowane, edytowane lub usuwane przez pracowników Otomistrz, w tym między innymi w celu wykrycia działań niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych.

 

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego hasła lub konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta oraz o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Rozdziału.

 

Wszystkie otrzymane od Ciebie dane osobowe podlegają naszej Polityce prywatności.

 

2) Platforma dla Klientów 

 

Jeśli chcesz zostać Klientem, możesz skorzystać z naszej Platformy, aby bezpośrednio znaleźć Usługodawców, którzy mogą wykonać niezbędne Usługi. Aby zostać Klientem, nie musisz rejestrować konta na naszej Platformie.

 

Kontaktując się bezpośrednio z naszymi usługodawcami, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie negocjacje między Tobą a Usługodawcą. Unitra nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub komunikację pomiędzy Klientami a Usługodawcami oraz nie kontroluje jakości, terminowości, legalności, braku świadczenia lub jakichkolwiek innych aspektów usług, Usługodawców lub Klientów, jak również uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji, kwalifikacji lub jakiekolwiek jakie działania / zaniechania lub jakiekolwiek oceny lub opinie przekazane przez Klientów sobie nawzajem.

 

Informujemy, że korzystając z naszej Platformy wyrażasz zgodę na te warunki wykorzystania oraz naszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) niniejszych Warunków wykorzystania i Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z naszej Platformy.

 

Aby dowiedzieć się więcej o gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z dostępem do Platformy i za bezpieczeństwo swoich systemów komputerowych, a my w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z takimi działaniami.

 •                 Gwarancje i zobowiązania

 

Wszyscy Klienci są zobowiązani i gwarantują:

 1. Masz co najmniej ustawowy wiek w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub możesz w inny sposób zawrzeć wiążące umowy;
 2. Masz prawo, upoważnienie i możliwość zawarcia niniejszych Warunków i związania się warunkami niniejszych Warunków;
 3. Przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym świadczona jest Usługa;
 4. Korzystając z Platformy lub uzyskując do niej dostęp, będziesz działać zgodnie z obowiązującym prawem lub zwyczajami lokalnymi, stanowymi, prowincjonalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi oraz w dobrej wierze.;
 5. Kiedy przystępujesz do niniejszych Warunków w imieniu firmy lub innej organizacji, oświadczasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie do działania w imieniu tej organizacji i zobowiązania tej organizacji do przestrzegania niniejszych Warunków.

 

 Wszyscy Usługodawcy są zobowiązani i gwarantują:

 • Kiedy uzyskujesz dostęp do Platformy, pracujesz jako osoba fizyczna, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacja lub inny podmiot gospodarczy;
 • Posiadasz wszystkie licencje na prowadzenie działalności lub rejestrację podatku od osób prawnych zgodnie z jurysdykcją, w której będziesz świadczyć Usługi;
 • Posiadasz ubezpieczenie potrzebne do prowadzenia działalności i świadczenia usług;
 • Będziesz świadczyć usługi zgodnie z umową z Twoim Klientem; i świadczyć swoim Klientom terminowe, wysokiej jakości usługi;
 1. Będziesz oferować i świadczyć Usługi, do których posiadasz niezbędne umiejętności i wiedzę, a także będziesz świadczyć te usługi bezpiecznie i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pracujesz jako samodzielny Usługodawców i zazwyczaj prowadzisz samodzielnie założoną działalność gospodarczą o takim samym charakterze, jak usługi świadczone na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy. 
 3. Usługodawcy świadczą usługi pod własną nazwą lub marką, a nie pod nazwą Otomistrz. 
 4. Dostarczasz własne narzędzia i materiały do ​​świadczenia Usług. Możesz akceptować lub odrzucać klientów i umowy. Możesz ustawić własne stawki za wykonaną pracę i usługi.
 5. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z własnego profesjonalnego osądu przy zawieraniu Umów o świadczenie usług i świadczenie Usług oraz, że w zależności od tego, jak zastosują taki profesjonalny osąd, istnieje szansa na osiągnięcie indywidualnego zysku lub straty.
 6. Ponosisz pełną odpowiedzialność wobec Klientów za wszystkie świadczone Usługi, ich jakość, kompletność i terminowość.

 

Otomistrz są zobowiązani i gwarantują: 

 1. Pracujemy jako internetowa platforma komunikacji, która łączy Klientów z Usługodawcami, którzy chcą świadczyć Usługi. Nie świadczymy żadnych Usług i nie zatrudniamy osób do wykonywania Usług.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za pracę lub komunikację Klientów i Usług oraz nie kontrolujemy jakości, terminowości, legalności, braku świadczenia jakichkolwiek innych aspektów usług, Usług lub Klientów, a także uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji, kwalifikacji lub wszelkie działania, brak działania lub wszelkie oceny lub opinie przekazane sobie nawzajem przez Użytkowników.
 3. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień co do przydatności, niezawodności, terminowości lub terminowości usług żądanych lub świadczonych przez klienta, ani wiadomości między klientami zidentyfikowanymi za pośrednictwem Platformy, publicznie lub prywatnie, poprzez interakcję online lub offline.
 4. Nie zarządzamy, nie obejmujemy, nie kierujemy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy działalności Usługodawcy i nie ponosimy odpowiedzialności za świadczenie Usług, w tym między innymi za gwarancję lub warunek jakości Usług lub przydatności do określonego celu oraz zgodności z jakimkolwiek prawem.
 5. Nie jesteśmy agencją pracy ani firmą ani nie jesteśmy pracodawcą żadnych Usługodawcy.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli Klienci odmówią zapłaty za usługi świadczone przez Usługodawcy. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Usługodawcy za brak zapłaty przez Klienta za usługę. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu opłat lub świadczenia usług na rzecz Klienta, jeżeli Usługodawca nie wykona usługi.

 • Umowa między Klientami a Usługodawcami

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że prawnie wiążąca umowa („Umowa o świadczenie usług”) między Tobą jako klientem a Usługodawcą zostaje zawarta, gdy bezpośrednio zgadzacie się ze sobą na warunki świadczenia wymaganych usług. 

 

Otomistrz nie jest stroną żadnej Umowy o świadczenie usług, a zawarcie Umowy o świadczenie usług w żadnym wypadku nie powoduje powstania stosunku pracy lub innego stosunku pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Rola Otomistrza ogranicza się do zapewnienia komunikacji pomiędzy Klientami a Usługodawcem za pośrednictwem platformy internetowej. 

 • Opłaty, płatności i okresy próbne

 

1) Płatności między Klientami a Usługodawcami

 

Płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta dokonywana jest bezpośrednio od Klienta do Usługodawcy zgodnie z trybem płatności i szczegółami określonymi w Umowie o Świadczenie Usług lub ich wzajemnym porozumieniu. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Usługodawcy za brak zapłaty przez Klienta za usługę. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu opłat lub świadczenia usług na rzecz Klienta, jeżeli Usługodawca nie wykona usługi.

 

2) Płatności między Otomistrz a Usługodawcami

 

Fakturowanie. 

 

Aby rozpocząć korzystanie z Otomistrza jako Usługodawcy należy zakończyć proces rejestracji. Gdy uzyskasz pełny dostęp do swojego konta Otomistrz, rozpocznie się Twój okres próbny. Pod koniec okresu próbnego należy wybrać i zakupić Stawkę Abonamentu bezpośrednio na platformie Otomistrz, po uiszczeniu miesięcznej opłaty abonamentowej w zależności od wybranego regionu. Wysokość opłat abonamentowych oraz informacje o opłatach abonamentowych podane są na naszej platformie i można je znaleźć tutaj lub na koncie Otomistrz usługodawcy w sekcji „Abonamenty”.

 

W ramach dodatkowej umowy możesz wykupić inną stawkę abonamentową (kwartalną, półroczną, roczną) na bezpośrednią prośbę do nas.

 

Okres próbny.

 

Otomistrz oferuje bezpłatną wersję próbną przez nieograniczoną liczbę dni, która zostanie zakończona po 5 lub więcej kliknięciach w platformę przez reklamę Usługodawcy (sekcja telefon/e-mail). Gdy Usługodawca osiągnie 5 kliknięć w swoją reklamę, będzie miał 5 dni roboczych na wybór i zakup Stawki abonamentowej bezpośrednio na platformie Otomistrz, po uprzednim uiszczeniu miesięcznej opłaty abonamentowej i w zależności od wybranego regionu.

 

W każdym przypadku Otomistrz może przedłużyć okres próbny Usługodawcy w drodze wzajemnych negocjacji między stronami.

 

Więcej informacji o Stawce subskrypcji znajdziesz w cenniku na naszej Platformie: https://otomistrz.pl/wspolpraca/

 

Jeśli zdecydujesz się na zakup Stawki subskrypcji, Twoja bezpłatna wersja próbna zostanie zmieniona na zaktualizowaną Stawkę subskrypcji (w zależności od stawki abonamentowej).

 

Jeśli nie zmienisz wersji próbnej na Stawkę subskrypcji, nie będziesz już mógł korzystać z platformy Otomistrz, Twoja reklama zostanie usunięta.

 

Stawka subskrypcji.

 

Platforma Otomistrz zapewnia następującą stawkę abonamentową dla miast i regionów: 

 

Taryfa miesięczna. Taryfy miesięczne Platformy Otomistrz zapewniają miesięczny dostęp do Reklam usługodawcy na Platformie z opłatami miesięcznymi pobieranymi w każdy dzień odnowienia (tego samego dnia miesiąca, w którym dokonano pierwszej subskrypcji taryfy). Taryfy miesięczne są aktualizowane automatycznie.

 

Więcej o Stawce subskrypcji dowiesz się z cennika na naszej Platformie: https://otomistrz.pl/wspolpraca/

 

Zasady anulowania

 

Po złożeniu wniosku (telefonicznie, wypełniając formularz „Skontaktuj się z nami” lub na e-mail: [email protected]) o anulowanie którejkolwiek z Taryf abonamentowych, nie pobieramy od Ciebie żadnych dodatkowych kosztów. Jednak zwrot (proporcjonalny lub inny) po anulowaniu nie jest zapewniony. W trosce o sprawiedliwość nie będzie żadnych wyjątków wobec wszystkich naszych Usługodawców. 

 

Jeśli zrezygnujesz przed kolejnym dniem odnowienia, będziesz mieć dostęp do swojego konta Otomistrz i reklam do końca bieżącego miesiąca (za opłatą miesięczną). Po wygaśnięciu opłaty abonamentowej Twoja reklama zostanie usunięta.

 

Sposób opłaty

 

Konto Otomistrz na Platformie można opłacić kartą kredytową i/lub przelewem bankowym. W przypadku przelewu bankowego, na Twoje życzenie dostarczymy Ci fakturę zawierającą prawidłowe, aktualne i kompletne dane bankowe, a także szczegóły Twojego zamówienia. 

 

Nie przetwarzamy żadnych danych dotyczących płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie Twoje płatności są przetwarzane przez Dostawców Usług Płatniczych, którzy są odpowiedzialni za wszystkie sprawy związane z Twoim Przelewem pieniężnym i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za przetwarzanie jakichkolwiek Twoich transakcji pieniężnych. Przed dokonaniem płatności zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami wykorzystania naszego systemu płatności. 

 

Wszystkie Kwoty i opłaty abonamentowe wskazane w niniejszym Regulaminie są płatne w euro (EUR) i/lub złotych (PLN). Wszelkie opłaty uiszczane przez Ciebie za Platformę Otomistrz, w tym Opłata abonamentowa, są nieodwołalne i bezzwrotne. 

 

Dalsza prolongacja

 

Jeśli nie zapisałeś się na okres próbny, Twoja płatność na rzecz Otomistrz zostanie automatycznie odnowiona po zakończeniu odpowiedniego okresu subskrypcji, chyba że anulujesz Stawkę subskrypcji przed zakończeniem aktualnej subskrypcji na Twoim koncie Otomistrz.

 

Anulowanie wejdzie w życie następnego dnia po ostatnim dniu obowiązującej Taryfy abonamentowej. Po złożeniu wniosku o anulowanie (telefonicznie, poprzez wypełnienie formularza „Kontakt” lub e-mail: [email protected]) nie zostaną naliczone żadne dodatkowe koszty.

 

Możesz zmienić Stawkę subskrypcji na swoim koncie Otomistrz, aktualizując Stawkę subskrypcji.

 

Odrzucone opłaty; Zawieszenie

 

Jeśli Twoja zarejestrowana karta kredytowa zostanie zamknięta lub dane Twojego konta zostaną zmienione lub jeśli z jakiegokolwiek powodu Twoja płatność zostanie odrzucona, musisz niezwłocznie zaktualizować swoje Konto Otomistrz lub w razie potrzeby podać nowe konto płatnicze. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych nie będziesz w stanie zaktualizować konta karty kredytowej odpowiednimi informacjami, Konto Otomistrz będzie dla Ciebie niedostępne, a Twoja Reklama zostanie usunięta z Platformy. Ponowne korzystanie z platformy Otomistrz będzie możliwe dopiero po dokonaniu płatności. 

 • Licencja 

 

Kiedy korzystasz z naszej platformy, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i osobiste korzystanie z naszej platformy i/lub przeglądanie treści publikowanych na Platformie i na stronie internetowej. Nie możesz go pobierać, modyfikować ani duplikować. Można to zrobić tylko za naszą pisemną zgodą. 

 

Zamieszczając swoją reklamę i/lub wysyłając swoją opinię do Otomistrz, bezpłatnie przekazujesz Otomistrz i Unitra Ltd. nieodwołalną ogólnoświatową licencję na tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, powielanie, wykonywanie, wyświetlanie i wykorzystywanie w inny sposób wszelkich praw własności intelektualnej lub informacji i pomysłów zawartych w takich recenzjach i reklamach, w tym między innymi prawo do udzielania sublicencji lub przenoszenia któregokolwiek z powyższych. 

 

Będziemy mieli prawo do wykorzystania wszelkich reklam i opinii, które nam przekazujesz, a także wszelkich pomysłów, koncepcji lub metod zawartych w takich reklamach i informacjach zwrotnych, w dowolnym celu, w tym między innymi w celach rozwojowych i marketingowych z wykorzystaniem takich reklam i recenzji bez ograniczeń i bez powiadomienia lub rekompensaty w jakikolwiek sposób. Prosimy nie przesyłać nam żadnych informacji ani materiałów, do których nie chcą Państwo przyznać nam takich praw. 

 

 • Informacje zwrotne 

 

Doceniamy twoją opinię! 

 

Pamiętaj jednak, że zostawiając swoją opinię na naszej platformie lub wysyłając swoją opinię pocztą elektroniczną, poprosimy Cię o podanie nam swoich danych osobowych, wypełniając formularz opinii lub przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Twoja opinia to wszelkie informacje, które nam przekazujesz o Stronie internetowej, Platformie, Usługach lub Usługodawcach, w formie komentarza lub informacji zwrotnej, które zawsze są mile widziane i zachęcane. 

 

Jeśli przekażesz nam informacje zwrotne dotyczące Platformy, takie jak rekomendacje dotyczące ulepszenia funkcji lub informacje zwrotne na temat pracy Usługodawców, takie informacje zwrotne zostaną uznane za niepoufne i niezastrzeżone, a realizacja tej opinii należy do nas i może być część platformy bez odszkodowania.

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa na Platformę chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej.

 

Zgadzasz się jednak, że (i) przesyłając pomysły z własnej inicjatywy do Otomistrz, automatycznie tracisz prawo do wszelkich praw własności intelektualnej do tych pomysłów; oraz (ii) pomysły zgłoszone z własnej inicjatywy Otomistrz lub któremuś z jego pracowników lub przedstawicieli stają się automatycznie własnością Otomistrz. Zgadzasz się, że wszelkie Informacje zwrotne, które przekażesz za pośrednictwem Strony internetowej, będą uważane za niepoufne. Otomistrz ma prawo do swobodnego korzystania z takich informacji bez ograniczeń. 

 

Ponosisz odpowiedzialność za informacje i inne treści zawarte we wszelkich przekazanych nam opiniach, w tym między innymi za ich prawdziwość i dokładność.

 

Zwracamy uwagę, że zostawiając swoją opinię i korzystając z naszej Platformy, wyrażasz zgodę na nasze warunki wykorzystania i Politykę prywatności. W przypadku braku zgody (bądź niemożności przestrzegania) niniejszych Warunków wykorzystania i Polityki Prywatności, nie będzie można korzystać z naszej Platformy i wystawiać opinii.

 • Prawa własności intelektualnej

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie prawa do naszej Platformy, treści publikowanych na tej Platformie i Stronie internetowej, w tym między innymi funkcjonalności, wszelkich informacji, oprogramowania, tekstów, wyświetlaczy, obrazów, wideo i audio, projektowania, wyboru i lokalizacji, interfejs wizualny, cyfrowe pliki do pobrania, materiały tekstowe, grafika, logotypy i wszystkie inne elementy Platformy są i pozostaną naszą wyłączną własnością. 

 

Warunki umożliwiają korzystanie z naszej Platformy wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie przez osobę nieuprawnioną bez pisemnego powiadomienia jest zabronione. 

 • Ograniczenia

 

Użytkownik musi korzystać z Platformy w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszych Warunków wykorzystania. Warunkiem wykorzystania Platformy jest niekorzystanie z Platformy w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez te Warunkami wykorzystania. Nie możesz korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zdegradować Unitra lub Platformę. Użytkownik nie może otrzymywać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Platformy.

 

Ponadto zgadzasz się nie używać Platformy do: (a) pobierania lub rozpowszechniania jakichkolwiek wirusów komputerowych, robaków, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek oprogramowania zaprojektowanego w celu uszkodzenia lub zmiany systemu mobilnego lub danych komputera; (b) zbierania informacji lub danych o innych użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody (np. z wykorzystaniem robotów zbierających, robotów, crawlerów lub zgarniaczy); (c) wyłączania, przeciążania, uszkadzania lub w inny sposób zakłócania działań serwerów w sieciach podłączonych do Platformy (na przykład atak typu „odmowa usługi”); (d) próbowania uzyskać nieautoryzowany dostęp do Platformy lub serwerów lub sieci połączonych z platformą (na przykład poprzez wybór haseł); lub (e) uniemożliwienia innemu użytkownikowi korzystania z Platformy. 

 

 • Ograniczenie odpowiedzialności

 

W żadnym wypadku Otomistrz i Unitra nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Platformy, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest przewidziana w Umowie. Otomistrz i Unitra, w tym ich kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy i kontrahenci, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, następczą lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w związku z korzystaniem z tej Platformy.

 • Odszkodowanie za szkody

 

Musisz zabezpieczyć, zwolnić i ubezpieczyć Otomistrz i Unitra, a także ich spółki macierzyste, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców, a także każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów od wszelkich szkód, odpowiedzialności (w tym rozliczenia, wyroki, grzywny i kary) oraz koszty (w tym uzasadnione opłaty prawne, koszty sądowe i inne koszty) związane z wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie w związku z dostępem użytkownika do Platformy lub naruszeniem własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub osoba prawna.

 

 • Żadnych gwaracji

 

Platforma jest dostarczana „tak jak jest” i „w miarę dostępności” z wszelkimi wadami i nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień związanych z tą Platformą lub treściami publikowanymi na tej Platformie lub Stronie internetowej. Zwolnione od odpowiedzialności osoby nie gwarantują dokładności ani kompletności wiadomości ani adekwatności Platformy i wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w wiadomościach.

 

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących wyników uzyskanych za pomocą Platformy i Internetu, szczególnych funkcji Platformy lub jej niezawodności, dostępności, dokładności lub zdolności do zaspokojenia Twoich potrzeb. Nie gwarantujemy, że dostęp do Platformy lub Strony internetowej będzie nieprzerwany lub bezbłędny, ani że awarie Platformy lub Strony internetowej zostaną usunięte. 

 

 • Jest zabronione korzystanie przez osób małoletnich 

 

Platforma jest przeznaczona wyłącznie do dostępu i użytkowania przez osoby pełnoletnie. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej Platformy, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ​​jest osobą pełnoletnią oraz posiada wszelkie uprawnienia, prawa i możliwości skorzystania z Warunków wykorzystania oraz przestrzegania wszystkich warunków Warunków wykorzystania. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz zarówno uzyskiwać dostępu do Platformy, jak i korzystać z niej. 

 

 • Aktualne prawodawstwo i spory

 

Korzystając z tej Platformy, zgadzasz się, że Warunki wykorzystania lub jakiekolwiek spory, które mogą wyniknąć między nami a Tobą, będą podlegać prawu Cypru.

 

Wszelkie spory związane z tymi Warunkami wykorzystania są rozwiązywane w drodze negocjacji między nami a Państwem i dołożymy wszelkich starań, aby spór został rozstrzygnięty. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sądy cypryjskie.

 • Wprowadzenie zmian do tych Warunków wykorzystania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków wykorzystania. O takich zmianach w niniejszych Warunkach wykorzystania możemy powiadomić Cię poprzez powiadomienie na Platformie. Aktualizacje stają się prawnie wiążące po opublikowaniu zaktualizowanych Warunków na Platformie. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystaniem naszej platformy prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub kontakt telefoniczny: +498001823009.